សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បានសម្តែងការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុប ស្តីពី ជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំង និងជនល្មេីសច្បាប់ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា