ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ រហូតដល់៥៥នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន២៣នាក់ជាសះស្បើយ