មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ចុះពិនិត្រការស្ថាបនាផ្លូវខេត្តលេខ ៣៨២


មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន បានចុះពិនិត្រការស្ថាបនាផ្លូវខេត្តលេខ ៣៨២ ដែលស្ថិតក្នុង ឃុំព្រែករៃ និងឃុំភូមិធំ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល ដែលអនុវត្តដោយ នាយកដ្ឋានស្ថាបនា និងវិស្វកម្ម ក្រសួងមហាផ្ទៃ