ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងបន្ថែមពីអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ឧសភា កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងលាយឡំជាមួយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់មានល្បឿនខ្លាំងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន