យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងក្នុង ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧