រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារអាយុ៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ


(ព្រះសីហនុ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញានេះ បានជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ។