រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សម្រេចបន្ដសុពលភាព ការអនុវត្ដវិធានការរដ្ឋបាល ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពេល ២ សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត


(កំពង់ចាម)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបន្ដសុពលភាព នៃការអនុវត្ដវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ដ្រខេត្តកំពង់ចាម រយៈពេល ២សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖