សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ខួបអនុស្សាវរីយ៍ ២០ឆ្នាំនៃការបង្កើតសន្និសីទអន្តរជាតិ នៃបណ្តាគណបក្សនៅអាស៊ី (តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៉ីនធើណែតថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)