សកម្មភាពការងារធ្វើគ្រឹះផ្លូវ ដោយក្រាលថ្មម៉ិច ចាក់កៅស៊ូប្រភេទ ( DBST ) លើផ្លូវលេខ ២៥៦៤ ដែលមានប្រវែង៥.៣ គ.ម ពីផ្គាំ ទៅពន្លៃ ស្រុកស្វាយចេក