កិច្ចប្រជុំស្តីពី សេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤


នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នៅសាលប្រជុំ ពិសេសវិមានព្រឹទ្ធសភា៕