សំណើរជាបន្ទាន់ស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមប្រធានបទអាស៊ានរបស់កម្ពុជា របស់អង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្តាលអន្តរជាតិ