ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការ កែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៤ ប្រព័ន្ធ ដែលរួមមាន ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកស្រែកេស ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកទំពាំងនប់ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកកោះជើងដំរី ស្ថិតក្នុងស្រុកគិរីវង់ និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកសាមគ្គី ស្ថិតក្នុងស្រុកទ្រាំង ។