សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃ កិច្ចប្រជុំរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណបក្សនយោបាយនៅអាស៊ី( ICAPP) លើទី២៨ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ