ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន អញ្ជើញបិទសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់អង្គភាពថវិកានៃក្រសួងមុខងារសាធារណ:


ឯកឧត្ដមកតិ្តបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណ: បានអញ្ជើញបិទសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់អង្គភាពថវិកានៃក្រសួងមុខងារ សាធារណ:ដែលបានប្រារព្វដោយជោគជ័យ នាខេត្តព្រះសីហនុ ។