មន្ទីរសាធារណការណ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង ធ្វើការងារជួសជុលផ្លូវ


សកម្មភាពការងារ របស់មន្ទីរសាធារណការណ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
* ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧អា (RN ៥ – រាំងកេសី) កៀរកិនសម្អាតតួថ្នល់
២ – ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ (បាត់ដំបង – ប៉ៃលិន)ចន្លោះគ.ម ១៣+៧០០ កាយភ្ជួរស្នាមប្រេះស្រុត កិនបង្ហាប់បាតគ្រឹះនិងចាក់ក្រួសក្រហមកិនបង្ហាប់
**ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១ – ក្រុមការងារថែទាំក្រាលក្រួសក្រហម
-ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧០ កៀរកិនក្រួសក្រហម ចន្លោះគ.ម ២៤+០០០ដល់២៥+៦០០(អាងកំពីងពួយ-ពង្រ)
-ផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧១អា កៀរកិនក្រួសក្រហមចន្លោះ ( បាយដំរាំ-វត្តតាម៉ិម)
២ – ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥ លុបស្នាមប្រេះស្រុត និង កាត់ស្មៅសម្អាត តាមបរិក្ខាផ្លូវ ចន្លោះគ.ម២២៧+០០០ដល់គ.ម២៣១+០០០(កាឡោមភ្លុក)
– ផ្លូវ ខេត្តលេខ ១៥៧០ លុបសំបុកមាន់ និង ស្នាមប្រេះស្រុតចន្លោះគ.ម១៣+៦០០ដល់គ.ម ៦+០០០(ភ្នំក្រពើ -អាងកំពីងពួយ)
– ផ្លូវក្នុងក្រុងផ្លូវលេខ៦១៦លុបសំបុកមាន់និង Seal ស្នាមប្រេះស្រុត ចន្លោះ (ស្តុបផ្សារថ្មី -ស្ពានស្លាកែត)
*** ក្រុមការងារម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧បេ កាត់ស្មៅតាមបណ្តោយបរិក្ខាផ្លូវចន្លោះគ.ម ៥+០០០ ដល់គ.ម១១+០០០ ( ថ្មគោល-បវេល)
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ ដាំបង្គោល និងលាបថ្នាំសម្អាតបរិក្ខាផ្លូវ ។