ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្ដីណែនាំ ពីការបើកផ្ដល់បៀវត្ស ប្រាក់កម្រៃ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការបើកផ្ដល់បៀវត្ស ប្រាក់កម្រៃ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖