មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៦ ប្រព័ន្ធ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៦ ប្រព័ន្ធ រួមមាន ៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ត្នោតទេ ស្ថិតក្នុងស្រុកសំរោង ។
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក សែនពារាម ស្ថិតក្នុងស្រុកសំរោង ។
៣. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អង្គចង្អេរ ស្ថិតក្នុងស្រុកសំរោង ។
៤. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ជ្រោយសំរោង ស្ថិតក្នុងក្រុងដូនកែវ ។
៥. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ត្រពាំងវែង ស្ថិតក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាស់ ។
៦. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ក្រាំងក្រចាង ស្ថិតក្នុងស្រុកបាទី ។