លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញស្វាគមន៍ឯកឧត្តម ម៉ម វណ្ណៈ សំណេះសំណាល និង ផ្សព្វផ្សាយអំពីគោល នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ដល់កម្មករ និយោជិត


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ម៉ម វណ្ណៈ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងពិធី សំណេះសំណាល និងផ្សព្វផ្សាយអំពីគោល នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ដល់កម្មករ និយោជិត ដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ជួល ផ្ទះជួលនៅសាលមហោសស្រពខេត្ត (ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)