រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងកាយដីស្អុយ ចាក់ដីសកិនបង្ហាប់ និងក្រាលថ្ម


បន្ទាប់ពីបានដាក់បណ្តាញលូសងខាងផ្លូវរួច នៅថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងកាយដីស្អុយ ចាក់ដីសកិនបង្ហាប់ និងក្រាលថ្មម៉ិកផ្លូវ ដួង ងៀប ចាប់ពីផ្លូវ វេងស្រេង ប្រវែង ៤០០ម ទទឹង ១២ម ដែលជាគម្រោងផ្លូវបេតុងអារមេ កម្រាស់ ២០សម។