មន្ទីរសាធារណការណ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង ធ្វើការជួសជុលផ្លូវខួប


សកម្មភាពថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីរសាធារណការណ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង
ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧អា (RN ៥ – រាំងកេសី) កៀរកិនសម្អាតតួថ្នល់ និងចាក់ក្រួសក្រហមកៀរកិនបង្ហាប់ចន្លោះគ.ម៨+០០០ដល់គ.ម៨+៨០០
២ – ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ (បាត់ដំបង – ប៉ៃលិន)ចន្លោះគ.ម ៤+០០០ដល់៤+៤០០០កាយស្នាមប្រេះស្រុត កិនបង្ហាប់បាតគ្រឹះនិងចាក់ក្រួសក្រហមនិងថ្មម៉ិចកៀរកិនបង្ហាប់
ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១ – ក្រុមការងារថែទាំក្រាលក្រួសក្រហម
-ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧០ កៀរកិនក្រួសក្រហម ចន្លោះគ.ម២២ដល់គ.ម២៤ (អាងកំពីងពួយ-ពង្រ)
២ – ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវជាតិលេខ៥ លុបស្នាមប្រេះស្រុត និង កាត់ស្មៅសម្អាត តាមបរិក្ខាផ្លូវ ចន្លោះគ.ម២៧៤+០០០ដល់គ.ម២៧៣និងគ.ម២៨០+០០០ដល់២៨៣+០០០
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ លុបសំបុកមាន់និង Seal ស្នាមប្រេះស្រុតចន្លោះគ.ម៣០ដល់គ.ម៣៥និងចន្លោះគ.ម៣៥ដល់៤០(បាត់ដំបង – អូរោងគុក)
– ផ្លូវក្នុងក្រុងផ្លូវលេខ៦១៦លុបសំបុកមាន់និង Seal ស្នាមប្រេះស្រុត ចន្លោះ (ស្តុបផ្សារថ្មី -ស្ពានស្លាកែត)
– ផ្លូវខេត្តលេខ១៥៦BB2 លុបក្រឡុកសំបុកមាន់
ក្រុមការងារម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
– ផ្លូវជាតិលេខ៥ កាត់ស្មៅតាមបណ្តោយបរិក្ខាផ្លូវ
-ផ្លូវជាតិលេខ៥៧បេ កាត់ស្មៅតាមបណ្តោយបរិក្ខាផ្លូវ ចន្លោះគ.ម ០+៦០០ដល់គ.ម១៧+០០០ និង គ.ម១៧+០០០ដល់គ.ម២០+០០០
– ផ្លូវខេត្តលេខ១៥៦អា កាត់ស្មៅព្រៃតាមបរិក្ខាផ្លូវ ចន្លោះ (សាលា-ស្ពានដូនទាវ) ។