វីដេអូ៖ ការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌,ធនធានធម្មជាតិ និងការជម្រុញទេសចរណ៍