សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន÷ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា តំណាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានជួបសន្ទនាជាមួយប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប