សកម្មភាពក្រុមអនុវត្តការងារថែទាំប្រចាំ និងជួសជុលឡើងវិញ


សកម្មភាពក្រុមអនុវត្តការងារថែទាំប្រចាំ និងជួសជុលឡើងវិញ លើផ្លូវជាតិលេខ៣៣ ត្រង់ គ.ម ២០+៤០០ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។