សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាពការណ៍វិវត្តន៍ថ្មីៗនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន