ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អញ្ជើញចូលរួមពិនិត្យកញ្ចប់វិញ្ញាសារស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ


ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តអញ្ជើញចូលរួមពិនិត្យកញ្ចប់វិញ្ញាសារស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ និងមានការចូលរួពីតំណាងមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្ត មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យសីហនុ ខេត្តកំពង់ចាម