ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន ចូលពិនិត្យមើលការលក់ដូររបស់បងប្អូន អាជីវករ ក្នុងផ្សារ សាមគ្គី


ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន អភិបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានឆ្លៀតពេលចូលពិនិត្យមើលការលក់ដូររបស់បងប្អូន អាជីវករ ក្នុងផ្សារ សាមគ្គី ពិតជារីករាយ ដែលបានជួបជជែកលេង ផឹកតែយ៉ាងឆ្ងាញ់ ជាមួយពួកគាត់។