សកម្មភាពការងារថែទាំផ្លូវលេខ១៥៦C


សកម្មភាពការងារថែទាំផ្លូវលេខ១៥៦C ដោយចាក់គ្រួសក្រហម កៀរ ស្រោចទឹកកិនបង្ហាប់ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។