លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារខេត្ត និង អង្គរការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារខេត្ត និង អង្គរការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ ដើម្បីពិភាក្សា និងរកដំណោះស្រាយលើករណីដីធ្លី របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារ របស់ អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុងនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត បន្ទប់”ខ”
(ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)