សកម្មភាពស្តារលូនិងកាយប្រឡាយលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពស្តារលូនិងកាយប្រឡាយលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ និងផ្លូវលេខ៥១ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។