រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងចាក់បេតុងផ្លូវ ដួង ងៀប


បន្ទាប់ពីបានដាក់បណ្តាញលូសងខាងផ្លូវរួច នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាក់បេតុងផ្លូវ ដួង ងៀប ចាប់ពីផ្លូវ វេងស្រេង ប្រវែង ៤០០ម ទទឹង ១២ម ដែលជាគម្រោងផ្លូវបេតុងអារមេ កម្រាស់ ២០សម។