វីដេអូៈ សកម្មជនសង្គ្រោះជាតិ នៃ ស៊ីនេង បំផុសព័ត៌មានថាមានយួនចាប់ក្មេង វះយកក្រលៀននិងភ្នែក នៅខេត្តកំពង់ធំ