ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ចុះពិនិត្យមើលផ្លូវ លូប្រឡាយ ព្រែក


ព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញ មន្ត្រីមូលដ្ឋាន ចុះពិនិត្យមើលផ្លូវ លូប្រឡាយ ព្រែក ដើម្បីចាត់អត្ថិភាព ក្នុងការលើកគំរោង ជួសជុល នាឆ្នាំខាងមុខ នៅក្រុងកំពង់ចាម។