មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តប៉ៃលិន ចុះថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយធ្វើការលុបសំបុកមាន់


សកម្មភាពចុះថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយធ្វើការលុបសំបុកមាន់ ធ្វើផ្ទៃឲ្យរាបស្មើនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥៧ ត្រង់ គ.ម៨៣+៧៥០ និងនៅលើផ្លូវក្នុងក្រុងលេខ១០៦ ត្រង់ គ.ម០១+០១០ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តប៉ៃលិន នាថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។