សកម្មភាពការងារត្រួតពិនិត្យ និងតម្រង់ផ្លូវដែកឡើងវិញ


សកម្មភាពការងារត្រួតពិនិត្យ និងតម្រង់ផ្លូវដែកឡើងវិញ ចន្លោះពីសិរីសោភ័ណ្ឌ មក ជណ្តើរស្វា អនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្លូវដែក នាថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។