សកម្មភាពពង្រឹងតួទំនប់បារាយអណ្តែត


សកម្មភាពពង្រឹងតួទំនប់បារាយអណ្តែត ស្ថិតក្នុងក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង ដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរច្រោះ ខណៈទឹកទន្លេមេគង្គក្រោម កំពុងជន់ឡើងខ្លាំង ។