មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង


សកម្មភាពក្រុមការងារ របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់​ឆ្នាំង ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង ដែលស្ថិតនៅក្នុង​ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ ប្រព័ន្ធ​នេះ​ស្រោចស្រចលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលសរុប​ប្រមាណ ១៣០១ហិកតា ។