សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី មហាសន្និបាត និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ នៃអង្គការ CDI-IDC នៅទីក្រុងប្លែដ សាធារណរដ្ឋស្លូវេនី នាថ្ងៃទី ១៧-២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣