មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងកៀរ កិន ក្រួសក្រហម


សូមគោរពរាយការណ៍ សកម្មភាពថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង
I-ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧អា (RN ៥ – រាំងកេសី) កៀរ កិន ក្រួសក្រហម ធ្វើប្រអប់ចិញ្ជើមថ្មម៉ិច ចន្លោះគ.ម ៧+៣០០ ដល់ គ.ម ៧+០០០
II-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១ – ក្រុមការងារថែទាំក្រាលក្រួសក្រហម
-ផ្លូវគាស់ក្រឡ – អក្សរតេ កៀរកិនគ្រួសក្រហម
២ – ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវ ជាតិលេខ ៥ លុបសំបុកមាន់និស្នាមប្រេះស្រុតចន្លោះគ.ម២៣៥ ដល់គ.ម២៣៧ (ព្រៃស្វាយ)
III-ក្រុមការងារម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
– ផ្លូវជាតិ លេខ៥ កាប់សម្អាតព្រៃតាមបរិក្ខាផ្លូវ ចន្លោះគ.ម ២៤០ ដល់ គ.ម ២៤១(អូរគ្រៀត)
– ផ្លូវក្នុងក្រុង លេខ ៥១៥ លុបសំបុកមាន់ ចន្លោះ( ពីផ្លូវជាតិលេខ៥ ដល់ សាលាបៀលប្រាយ) ។