វីដេអូ៖ លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ លើវិស័យសុខាភិបាល»