សកម្មភាពសាងសង់ពង្រីកផ្លូវពេលយប់នៅស្តុបជលផល


សកម្មភាពសាងសង់ពង្រីកផ្លូវពេលយប់នៅស្តុបជលផល ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ នាយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។