សកម្មភាពការងាររៀបចំតម្លើងកំណល់បេតុង និងរៀបចំដាក់ដែករ៉ៃ


សកម្មភាពការងាររៀបចំតម្លើងកំណល់បេតុង និងរៀបចំដាក់ដែករ៉ៃ ចន្លោះសិរីសោភ័ណ្ឌ ដល់ ចំការចេក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ របស់នាយកដ្ឋានផ្លូវដែក កាលពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។