សកម្មភាពជីកស្តារប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពជីកស្តារប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់គ.ម៩៩ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។