ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០២ ប្រព័ន្ធ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០២ ប្រព័ន្ធ រួមមាន ៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ចំការដូង ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃវិហារ ស្រុកគងពិសី ។
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ស្វាយ ស្ថិតក្នុងឃុំស្រង់ ស្រុកគងពិសី ។