មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ធ្វើការស្តារលូ និងប្រឡាយនៅផ្សារព្រៃខ្មែរ


សកម្មភាពស្តារលូ និងប្រឡាយនៅផ្សារព្រៃខ្មែរត្រង់ គ.ម៨១ ដល់គ.ម៨២ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ៕