សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបដិសេធ និងច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយ The Cambodia Daily ចំពោះការចោទប្រកាន់ អំពីការប្រើប្រាស់លុយ ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា