វីដេអូ៖ គោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច


វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម បកស្រាយ គោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤