វីដេអូ៖ គោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ


ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម បកស្រាយ គោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤