សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥៧


សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥៧ លើការងារ Reseal ស្នាមប្រេះ1ជាន់ នៅត្រង់គ.ម. 65+785 ស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ខេត្តប៉ៃលិន ដែលអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន នាថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។