លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួល ប្រការ២ និងប្រការ៦ នៃប្រការលេខ ១២៤៥ ប្រក


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួល ប្រការ២ និងប្រការ៦ នៃប្រការលេខ ១២៤៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនីតិវិធី និងបែបបទ នៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់់ ដោយអាជ្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់គោលដៅ នៃការចុះឈ្មោះបាះឆ្នោត (២៨ សីហា ២០១៧)