សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤


សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ លើការងារបិទក្រលុក និង Reseal ស្នាមប្រេះ1ជាន់ នៅចន្លោះពីគ.ម.174+000 ដល់ គ.ម.178+000 ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ នាថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។